Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Společnost Ing. Radek Pohan, se sídlem Heřmánková 861/9, 713 00, Ostrava – Heřmanice, Česká republika, identifikační číslo: 01343581, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostrava, pod spisovou značkou S-SMO/018831/13/ŽÚ, provozovatel online obchodu www.elitnirebel.cz, je dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 správcem osobních údajů (dále též „Správce“).
 2. Účelem dokumentu je splnit informační povinnost vůči subjektům osobních údajů (dále též „Subjekt“) vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

II. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • V případě dotazů z kontaktního formuláře zpracováváme: křestní jméno, příjmení a emailovou adresu.
 • V případě nákupu zpracováváme: křestní jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, zemi, číslo bankovního účtu, objednané produkty a jejich cenu.
 • V rámci průzkumu spokojenosti s našimi službami a produkty zpracováváme: uživatelské jméno, emailovou adresu, hodnocení (recenzi).
 • Zpracováváme údaje elektronické komunikace mezi správcem a subjektem údajů: křestní jméno, příjmení a emailovou adresu.
 • V případě kupujících, kteří se při nákupu registrují zpracováváme přihlašovací údaje: přihlašovací jméno a heslo.
 • U odběratelů marketinkových zpráv zpracováváme: křestní jméno, příjmení, emailovou adresu.
 • U návštěvníků našich webových stránek zpracováváme soubory cookies.

III. Účely zpracování osobních údajů

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (prodávající) nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (kupující). Konkrétní účely zpracování jsou:

 1. Zpracování dotazů z kontaktního formuláře k našim produktům ještě před uzavřením kupní smlouvy (objednávky). Zpracování dotazů odeslaných přímo na kontaktní emailovou adresu info@elitnirebel.cz.
 2. Zpracování objednávky zboží objednaného prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Zákonným důvodem je zde nezbytnost splnění kupní smlouvy a splnění právních povinností (odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, reklamace, záruka na zboží, archivace účetních dokladů).
 3. Zpracování přihlašovacích údajů. Registrovaní kupující si mohou uložit svoji fakturační a doručovací adresu pro nové objednávky, mají přehled o již uskutečněných objednávkách ve svém účtu. Přihlašovací údaje (jméno a heslo) zpracováváme z důvodů identifikace pro přihlášení k tomuto účtu.

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Mezi tyto oprávněné zájmy patří:

 1. Zpracování hodnocení (recenzí). Z důvodů zkvalitňování a vylepšování našich služeb a produktů zpracováváme dotazníky spokojenosti, hodnocení (recenze). Spokojenost kupujících s nákupem zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty zasíláme pokaždé, když proběhne nákup, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti s nákupem.
 2. Zpracování marketinkových nabídek. Zpracováváme emailový newsletter (obchodní sdělení). Zasíláme kupujícím obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako již koupil. Tato obchodní sdělení lze odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je uveden v každém newsletteru. Pro odhlášení z odběru lze také přímo napsat na emailovou adresu info@elitnirebel.cz. Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme newslettery na základě vašeho souhlasu.
 3. Zpracování souborů cookies. Pokud máte ve svém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na našich internetových stránkách pro účely měření návštěvnosti, chování a zlepšování provozu a pro účely internetové reklamy.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme dodávat naše zboží a plnit kupní smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Budeme ukládat osobní údaje podle účelu takto:

 • Údaje na základě smluvního vztahu – po dobu objednávky a záruční doby (2 roky). V případě účetních dokladů (faktur) po dobu 5 let.
 • Komunikace bude uložena po dobu 2 let.
 • Přihlašovací údaje – po dobu objednávky a záruční doby (2 roky).
 • Recenze (hodnocení) po dobu 6 let.
 • Newsletter – souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 3 let nebo do odvolání.
 • Soubory cookie budou uloženy pro dobu 14 měsíců.

V. Kategorie příjemců osobních údajů

Pro plnění našich závazků a povinností využíváme odborné specializované služby jiných společností. Pokud tyto společnosti zpracovávají osobní údaje předané naši společností, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Jedná se o následující kategorie společností:

 • Externí účetní a daňová společnost.
 • Hostingové společnosti, které nám poskytují serverové, webové a aplikační služby.
 • Dopravní společnosti, které dopravují naše zboží k subjektům údajů (kupující).
 • Reklamní společnosti, které nám poskytují služby reklamy.
 • Agentury zjišťující spokojenost našich zákazníků s našimi službami a produkty.

VI. Soubory cookies

Cookies je označení pro určité množství dat, které ukládá naše webová stránka do vašeho počítače či jiného způsobilého zařízení (mobilní zařízení, tablet atd.) a které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek. Při každé další návštěvě našich stránek pak váš prohlížeč takto uložená data posílá zpět serveru hostujícímu naši stránku. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby.
Soubory cookies využíváme pro tyto účely:

 • pro zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat;
 • pro zapamatování obsahu košíku při procházení dalších stránek, abyste mohli dokončit vaši objednávku;
 • pro sledování přístupů a provozu na našich webových stránkách.

Pomocí změny nastavení webového prohlížeče můžete cookies přijmout nebo zamítnout. Pokud však budou cookies deaktivovány, ztíží se využívání naší webové stránky, popřípadě tuto webovou stránku nebude možné využívat řádně.

VII. Obchodní sdělení se souhlasem

Obchodní sdělení se souhlasem. Pokud projevíte svůj výslovný souhlas s tím, že můžeme použít vaši emailovou adresu pro účely zasílání obchodních sdělení, tak vám budou obchodní sdělení zasílána. Jste oprávněni vzít kdykoliv zpět svůj souhlas pomocí emailu zaslaného na adresu info@elitnirebel.cz nebo postupem uvedeným v zaslaném obchodním sdělení.

VIII. Práva subjektu údajů

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 1. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům. Jako subjekt údajů máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 2. Právo na opravu. Jako subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.
 3. Právo na výmaz. Jako subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Pokud je k tomu dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely pro které byly shromážděny; b) subjekt údajů odvolá souhlas, c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné např. pro splnění právní povinnosti.
 4. Právo na omezení zpracování. Jako subjekt údajů máte právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů; b) zpracování je protiprávní; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování. d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.
 5. Právo na přenositelnost údajů. Jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu; b) zpracování se provádí automatizovaně.
 6. Právo vznést námitku. Jako subjekt údajů máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
 7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování. Jako subjekt údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
 8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Jako subjekt údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.